Vedtekter for Tango Abrazo

Vedtatt 2005, sist endret 16.02.2016

 

§ 1  Tango Abrazo

Tango Abrazo er en forening for fremme av argentinsk tango i Bergen. Foreningen har som mål å være en møteplass og læringsarena for tangointeresserte. Foreningen skal bidra til å ivareta tangodansernes interesser i Bergen.

 

§ 2  Medlemsskap

Alle med interesse for tango kan bli medlem i Tango Abrazo. Medlemskap løses ved betale medlemskontingent.

 

§ 3  Kontingent

Tango Abrazo er en ideell organisasjon som baserer seg på frivillig innsats. Medlemmene betaler medlemskontingent for å dekke noen av kostnadene til foreningens drift. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Styret fastsetter satser for inngang til de enkelte arrangementene. Satsene opplyses medlemmene gjennom medlemsbrev.

 

§ 4  Innkalling til årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte avholdes innen 1. mars hvert år. Styret kaller inn. Innkalling sendes ut til medlemmene med minst åtte dagers varsel. Vedlagt innkallingen skal det følge saksliste med alle dokumenter som skal behandles.

I rimelig tid før innkallingen sendes ut skal styret orientere medlemmene om muligheten til å fremme saker for årsmøtet. Vedlagt innkallingen skal styret legge sin innstilling til det enkelte saksforslag.

Valgkomiteen skal offentliggjøre kandidater til leder- og styremedlemsverv ved at deres innstilling legges ved innkallingen til årsmøtet.

 

§ 5  Årsmøtet

Møteleder, referenter og tellekorps velges av årsmøtet. Medlemskontingenten må være betalt senest to virkedager før årsmøtet for at medlemmet skal ha stemmerett. Hvert medlem har én stemme. Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmene. Endringer i foreningens vedtekter kan kun besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 20 % av medlemmene skriftlig krever det.

På årsmøtet skal følgende saker behandles: i) Konstituering, ii) Årsberetning fra styret, iii) Regnskap, iv) Valg av nytt styre, valgkomite og revisor og v) fremlagte saker (herunder forslag til vedtektsendringer) fra styret og enkeltmedlemmer.

Dersom det er mer enn én kandidat til en post i styret som står til valg, må valget skje skriftlig. Medlemmene legger en lapp med navnet på kandidaten de velger i en beholder eller lignende, og det foretas en opptelling av stemmene når alle har stemt på den aktuelle styreposten.

 

§ 6  Fullmakt

Et medlem kan gi fullmakt til et annet medlem til å stemme på sine vegne på årsmøtet. Det kreves at en undertegnet fullmakt fremlegges senest før årsmøtet begynner. Et medlem kan ikke stille med mer enn en fullmakt i tillegg til sin egen stemme.

 

§ 7  Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder og minimum fire styremedlemmer. Leder og styremedlemmer må alle være medlem av foreningen. Funksjonstiden for leder er ett år og to år for styremedlemmene. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Dersom et styremedlem trekker seg fra sitt verv i styreperioden, har styret fullmakt til å ta inn et nytt fullverdig styremedlem uten årsmøtets godkjenning. Dette styremedlemmets plass kommer på valg når det opprinnelige styremedlemmets plass ville ha vært på valg.

Styret forestår den daglige fremdrift av foreningen. Styret kan treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede og minst tre stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet vil styreleders stemme avgjøre utslaget. Dersom styrelederen ikke er tilstede, tilligger denne myndigheten det styremedlemmet som er utpekt av styrelederen.

Styret skal legge frem et budsjett for inneværende år som godkjennes av årsmøtet.

 

§ 8  Valgkomite og revisor

Valgkomite på inntil tre medlemmer velges for ett år av gangen. På neste årsmøte presenterer valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet, med forslag til hvem som skal velges for neste periode. For nyrekruttering av medlemmer til valgkomiteen mellom årsmøter gjelder de samme prinsippene som for styret.

Årsmøtet velger to revisorer til å foreta intern revidering av foreningens regnskap. Styret overleverer ferdig regnskap til revisorene innen 21 dager før årsmøtet. Revisorene fremlegger skriftlig revisorberetning som sendes ut med innkalling til årsmøtet. Dersom begge revisorene trekker seg, utnevnes ny revisor av valgkomiteen.

 

§ 9  Informasjon

Foreningens nettsider brukes til formidling av informasjon om foreningens arrangementer. Etter styrets vurdering kan disse også benyttes til formidling av informasjon om andre tangorelaterte arrangement. Det skal gis informasjon til alle klubbens medlemmer om tangoarrangement i klubbens lokaler.

 

§ 10  Bruk av Tango Abrazos lokaler

Tango Abrazos lokaler skal fortrinnsvis forbeholdes klubbens egne arrangement. Det skal settes av faste tider til milongaer og practicaer mv. Det skal også gis best mulig tilgang til vederlagsfri egentrening for klubbens medlemmer.

Styret kan leie ut lokalene til eksklusiv bruk innenfor bestemmelsene av gjeldende leieavtale. Når det arrangeres milongaer mv. som ikke er i klubbens regi, skal overskuddet gå til foreningen. Nærmere vilkår fastsettes av styret.

Ved vederlagsfri bruk skal lokalene være tilgjengelige for alle medlemmer. Styret kan gjøre unntak fra dette når foreningen har invitert eksterne instruktører for undervisning. Videre kan styret, helt unntaksvis, gjøre unntak etter en konkret søknad.

 

§ 11  Avlønning av instruktører

Lokale instruktører avlønnes likt etter faste satser. Disse fastsettes av styret. Kurs som går over flere dager og krever påmelding, avlønnes noe høyere enn arrangement som ikke krever påmelding.

 

§ 12  Økonomihåndtering

a) Klubbens regnskaper bør føres etter NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner så langt denne passer. Evt. unntak gjøres oppmerksom på ved regnskapsavleggelse.

b) Alle utbetalinger skal som hovedregel foretas over bank. Kontantutbetalinger skal således, så langt det lar seg gjøre, unngås.

c) Inntekter for milonga, verksted og andre tilstellinger med kontant betaling skal telles opp og legges i konvolutt sammen med deltagerliste. Konvolutten legges i droppsafe i klubbens lokaler uten ugrunnet opphold. Kasserer tømmer safen og leverer pengene i banken minimum hver 14 dag. Summen av innskuddet skal stemme med summen av konvoluttene og konto for kontanter avstemmes minimum annenhver måned.

d) Kasserer legger frem regnskap for styret minimum hver annen måned. Bank og kasse/kasser skal da være avstemt mot kontiene for bank og kasse i regnskapet.

e) Regnskapet skal føres i eget regnskapsprogram utviklet for formålet. (Klubben kjøper her inn et enkelt regnskapsprogram og setter det opp slik en ønsker å ha det (kontoplan m.v.).

f) Ved skifte av kasserer sitter tidligere kasserer tre måneder ut i neste styreperiode for å sikre tilstrekkelig opplæring og god overlevering.

 

§ 13  Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan kun gjøres på årsmøte og med minimum 2/3 flertall. Eventuelle gjenstående midler gis til et ikke-kommersielt tiltak som fremmer tango i Norge. Dersom slikt ikke finnes gis midlene til et ikke-kommersielt tiltak som fremmer annen dans i Norge.